هاست یک گیگ
فضا 1024 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 5 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

90,000 ريال

Mensual

هاست دو گیگ
فضا 2048 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 5 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

110,000 ريال

Mensual

هاست سه گیگ
فضا 3072 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

140,000 ريال

Mensual

هاست چهار گیگ
فضا 4096 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

160,000 ريال

Mensual

هاست پنج گیگ
فضا 5120 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

200,000 ريال

Mensual

هاست ده گیگ
فضا 10240 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 10 عدد دیتابیس 15 عدد دامین 3 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

250,000 ريال

Mensual

هاست بیست گیگ
فضا 20480 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 15 عدد دامین 3 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

400,000 ريال

Mensual

هاست سی گیگ
فضا 30720 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 15 عدد دامین 3 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

500,000 ريال

Mensual