هاست یک گیگ
فضا 1024 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 5 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

450,000 ريال

ماهانه

هاست دو گیگ
فضا 2048 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 5 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

500,000 ريال

ماهانه

هاست سه گیگ
فضا 3072 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

550,000 ريال

ماهانه

هاست چهار گیگ
فضا 4096 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

600,000 ريال

ماهانه

هاست پنج گیگ
فضا 5120 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

650,000 ريال

ماهانه

هاست ده گیگ
فضا 10240 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 10 عدد دیتابیس 15 عدد دامین 3 عدد لوکیشن آلمان دیتاسنتر هتزنر

1,600,000 ريال

ماهانه