هاست دانلود 5 گیگابایت
فضای هاست 5 گیگابایت نوع هارد HDD تعداد دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 1 عدد (برای لیچر) اکانت FTP 5 عدد SSL رایگان دارد تحویل فوری

120,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود 10 گیگابایت
فضای هاست 10 گیگابایت نوع هارد HDD تعداد دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 1 عدد (برای لیچر) اکانت FTP 5 عدد SSL رایگان دارد تحویل فوری

250,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود 20 گیگابایت
فضای هاست 20 گیگابایت نوع هارد HDD تعداد دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 1 عدد (برای لیچر) اکانت FTP 5 عدد SSL رایگان دارد تحویل فوری

450,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود 30 گیگابایت
فضای هاست 30 گیگابایت نوع هارد HDD تعداد دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 1 عدد (برای لیچر) اکانت FTP 5 عدد SSL رایگان دارد تحویل فوری

650,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود 40 گیگابایت
فضای هاست 40 گیگابایت نوع هارد HDD تعداد دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 1 عدد (برای لیچر) اکانت FTP 5 عدد SSL رایگان دارد تحویل فوری

900,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود 80 گیگابایت
فضای هاست 80 گیگابایت نوع هارد HDD تعداد دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 1 عدد (برای لیچر) اکانت FTP 5 عدد SSL رایگان دارد تحویل فوری

1,500,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود 100 گیگابایت
فضای هاست 100 گیگابایت نوع هارد HDD تعداد دامنه 3 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 1 عدد (برای لیچر) اکانت FTP 5 عدد SSL رایگان دارد تحویل فوری

1,800,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود 200 گیگابایت
فضای هاست 200 گیگابایت نوع هارد HDD تعداد دامنه 5 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 1 عدد (برای لیچر) اکانت FTP 5 عدد SSL رایگان دارد تحویل فوری

3,000,000 ريال

ماهانه