سرور اختصاصی اقتصادی - DS 1
رم 16GB CPU G7 X 5650 (6core-12Threads) هارد 2*146 SAS 15K ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


7,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی اقتصادی - DS 2
رم 16GB CPU G7 X 5650 (6core-12Threads) هارد 1T TSATA +128 SSD ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


8,300,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی اقتصادی - DS 3
رم 24GB CPU G7 X 5670 (6core-12Threads) هارد 2* 900 SAS10K ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


9,900,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 2
رم 32GB CPU G8 2* E5 2620v1(12core-24Threads) هارد 2* 900 SAS10K ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


16,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 3
رم 48GB CPU G8 2* E5 2620 V2(12core-24Threads) هارد 2 *1/8T SAS ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


19,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 4-1
رم 64GB CPU G8 2*E5-2650 v2(16core-32Threads) هارد 2 * 500 SSD ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


23,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 4-2
رم 64GB CPU G8 2*E5-2650 v2(16core-32Threads) هارد 2 * 500 SSD ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 10 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


26,500,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 6-2
رم 64GB CPU G8 2*E5-2670 v2(20core-40Threads) هارد SSD 500 * 2 ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 10 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


29,500,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 5-1
رم 64GB CPU G8 2*E5-2650 v2(16core-32Threads) هارد SAS 8/1 * 2 ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


23,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 5-2
رم 64GB CPU G8 2*E5-2650 v2(16core-32Threads) هارد SAS 8/1 * 2 ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 10 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


28,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 6-1
رم 64GB CPU G8 2*E5-2670 v2(20core-40Threads) هارد SSD 500 * 2 ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


25,500,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 7-1
رم 64GB CPU G8 2*E5-2670 v2(20core-40Threads) هارد SATA 2*4T ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


27,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی سازمانی - PDS 7-2
رم 64GB CPU G8 2*E5-2670 v2(20core-40Threads) هارد SATA 2*4T ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 10 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


31,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی پیشرفته - PDS 8-1
رم 64GB CPU G8 2*E5-2696 v2 (24core-48Threads) هارد SSD 1T*2 ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


35,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی پیشرفته - PDS 8-2
رم 64GB CPU G8 2*E5-2696 v2 (24core-48Threads) هارد SSD 1T*2 ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 10 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


38,500,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی پیشرفته - PDS 8-3
رم 64GB CPU G9 2*E5-2670 v3 (24core-48Threads) هارد SSD 1T*2 ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


43,000,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی پیشرفته - PDS 8-4
رم 64GB CPU G9 2*E5-2670 v3 (24core-48Threads) هارد SSD 1T*2 ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 10 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


46,500,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی پیشرفته - PDS 9-1
رم 128GB CPU G9 2*E5-2670 v3 (24core-48Threads) هارد SATA 2*4T ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 1 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


51,600,000 ريال

ماهانه

سرور اختصاصی پیشرفته - PDS 9-2
رم 128GB CPU G9 2*E5-2670 v3 (24core-48Threads) هارد SATA 2*4T ترافیک نامحدود IP به تعداد مورد نیاز پورت 10 گیگابایت لوکیشن ایران/تهران دیتاسنتر صفر و یک

هزینه IP ها به صورت جداگانه محاسبه میشود.


54,600,000 ريال

ماهانه